• 2 سال پیش

  • 13

  • 01:25:21

قسمت چهاردهم (خودمونی) - مصاحبه کردن

آنکات فارسی
0
توضیحات
قسمت چهاردهم از سری های خودمونی هست که نوید و بهراد در مورد ۲ مسئله یکی اجتماعی و یکی دیگه بخش اول مصاحبه کردن و نحوه ی آماده شدن براش صحبت می کنند صحبت ها: ۱. مسئله ی اجتماعی (خودخواهی یا منطق) ۲. مصاحبه کردن و نحوه ی آماده سازی براش لینک ها: ۱. https://youtu.be/oeqPrUmVz-o (واکنش استیوجابز به یک توهین در کنفرانس) ۲. https://youtu.be/w_Z-udRaAKs (توضیح اینکه چرا استیو جابز کنترل هوش هیجانی داشته) ارتباط با نوید: ۱. https://twitter.com/navid_gh ۲. https://ghahremani.medium.com ۳. https://www.linkedin.com/in/ghahramani ۴. https://github.com/ghahramani ارتباط با بهراد: ۱. https://instagram.com/codebybehrad ۲. https://behradkazemi.medium.com ۳. https://www.linkedin.com/in/kaazemi ۴. https://github.com/behrad-kzm

با صدای
نوید قهرمانی
بهراد کاظمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads