• 2 سال پیش

  • 87

  • 03:40

چطور به خودآگاهی برسیم؟

رادیو ویدان
1
1
0

چطور به خودآگاهی برسیم؟

رادیو ویدان
  • 03:40

  • 87

  • 2 سال پیش

توضیحات
ازآن‌رو که خودشناسی به خداشناسی می‌انجامد و خداشناسی درواقع اصلی‌ترین مقدمه کمال و بلکه خود کمال انسان است. پس خودشناسی برای کمال انسان، امری ضروری و غیرقابل‌چشم‌پوشی است. همچنین خودشناسی مقدمه ضروری هر شناختی است؛ یعنی هیچ شناختی برای انسان حاصل نمی‌شود، مگر آنکه خود را بشناسیم. پس اگر خواستار شناخت حقایق هستی هستیم، باید نخست خود را بشناسیم. به دست آوردن خودآگاهی یک سفر است. راه‌حل سریعی وجود ندارد. تمام افرادی که در زندگی شخصی و حرفه‌ای به موفقیت بسیاری دست‌یافته‌اند، یک خصوصیت مشترک به نام خودآگاهی دارند. اگر می‌خواهید مهارت‌های رهبری خودتان را توسعه دهید و پیشرفت کاری خودتان را بیشتر کنید، روی توسعه شخصی تمرکز کنید. داشتن خودآگاهی ضروری است. چند قدم ساده برای رسیدن به خودآگاهی می‌توانید بردارید

shenoto-ads
shenoto-ads