• 7 سال پیش

  • 30

  • 03:55

چگونه حال مجرمان و اخاذهای اینترنتی را بگیرید!؟

نوید کمالی
1
1
0

چگونه حال مجرمان و اخاذهای اینترنتی را بگیرید!؟

نوید کمالی
  • 03:55

  • 30

  • 7 سال پیش

توضیحات
امروزه بیش از هر زمانی در گذشته تهدیدات فضای مجازی در جهان و کشور ما افزایش یافته اند و مجرمین فضای مجازی با آگاهی نسبت به بی اطلاعی کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به حقوق خود به راحتی اقدام به تهدید ، ارعاب و باج خواهی از قربانیان می کنند! در این برنامه به این موضوع و اهمیت مستندسازی پیامهای دریافتی پرداخته شد. آموزش های بیشتر در: www.NavidKamali.ir

shenoto-ads
shenoto-ads