• 3 سال پیش

  • 101

  • 18:14

پادکست برندسازی و تبلیغات کاربردی

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
0
0
0

پادکست برندسازی و تبلیغات کاربردی

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
  • 18:14

  • 101

  • 3 سال پیش

توضیحات
مباحثی در بصورت کاربردی در حوزه تبلیغات و برند سازی ضروری هستم می پردازیم و در ادامه دوشرکت صنعتی موفق و ناموفق را در این خصوص مورد تحلیل و مقایسه قرار می دهیم دکتر مهدی امیرزاده سرزمین آموزشی ملک سلیمانی www.soloteach.ir

shenoto-ads
shenoto-ads