• 2 سال پیش

  • 189

  • 04:17
  • 04:17

  • 189

  • 2 سال پیش

توضیحات
بخشی از دوره آموزش عزت نفس اهمیت، چرایی ها، نشانه ها، تمرینات دکتر مهدی امیرزاده سرزمین آموزشی ملک سلیمانی www.soloteach.ir

با صدای
دکتر مهدی امیرزاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads