• 3 سال پیش

  • 19

  • 07:51

گفتگوی رادیو افق کوروشبا مهندس محمودی

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروشبا مهندس محمودی

رادیو افق کوروش
  • 07:51

  • 19

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس محمودی مدیر عملیاتی زنجیره تامین افق کوروش به بهانه روز حمل و نقل و رانندگان

shenoto-ads
shenoto-ads