• 3 سال پیش

  • 195

  • 08:18

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس بهمنی

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس بهمنی

رادیو افق کوروش
  • 08:18

  • 195

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس بهمنی معاونت منطقه یازده به بهانه آموزش حرفه ای فروش به پرسنل این منطقه

shenoto-ads
shenoto-ads