• 3 سال پیش

  • 53

  • 11:00

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس کامیاب

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس کامیاب

رادیو افق کوروش
  • 11:00

  • 53

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس کامیاب معاونت منابع انسانی افق کوروش به بهانه جذب و استخدام در افق کوروش

shenoto-ads
shenoto-ads