• 3 سال پیش

  • 11

  • 06:32

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس فرخ زاد

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس فرخ زاد

رادیو افق کوروش
  • 06:32

  • 11

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیوی افق کوروش با مهندس فرخ زاد معاونت منطقه پانزده افق کوروش به بهانه اهدا خون

shenoto-ads
shenoto-ads