• 7 سال پیش

  • 172

  • 16:04

آشتی فوتبالی ایران و آمریکا در جام جهانی

تاریخ ایرانی
8
8
0

آشتی فوتبالی ایران و آمریکا در جام جهانی

تاریخ ایرانی
  • 16:04

  • 172

  • 7 سال پیش

توضیحات
این پادکست برگرفته از مقاله ای است که هوشنگ شهابی، استاد روابط بین‌الملل و تاریخ دانشگاه بوستون آمریکا نوشته اند و در شماره مارس 2001 نشریه «Diplomacy and Statecraft» منتشر شده وبه بررسی دیپلماسی ورزش میان ایالات متحده و ایران پرداخته و نقشی را می‌کاود که فوتبال در برهه‌هایی در پیشبرد و گشایش کار آچمزمانده دیپلمات‌ها داشته است. در این پادکست بده بستان‌های ورزشی در بهبود مناسبات سیاسی بین دولت‌ها مورد کندوکاو قرار گرفته است. پس ما در این پادکست تاریخی همراه باشید...

shenoto-ads
shenoto-ads