• 4 سال پیش

  • 421

  • 15:10

خواهران میرابال

سمر
4
4
0

خواهران میرابال

سمر
  • 15:10

  • 421

  • 4 سال پیش

توضیحات
ششمین قسمت پادکست سمر درباره خواهران میرابال است که سالها علیه دیکتاتوری کشورشان مبارزه کردند و زمینه‌ساز نابودی دیکتاتور وقت کشورشان، دومنیکن شدند.

با صدای
سمیه نصراللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads