• 5 سال پیش

  • 208

  • 14:52

بازار چهل میلیونی؛ تحلیلی بر گزارش سال 97 کافه بازار

Tile Soft | تیله سافت
0
0
0

بازار چهل میلیونی؛ تحلیلی بر گزارش سال 97 کافه بازار

Tile Soft | تیله سافت
  • 14:52

  • 208

  • 5 سال پیش

توضیحات
با انتشار گزارش سالانه کافه بازار، با ارقام گل درشتی مواجه شدیم که این اعداد و آمار، باعث ذوق زدگی یا جو زدگی برخی رسانه ها شد اما منطق حکم می کند که در برابر تحلیل آرمانی، تحلیل قیاسی را هم در نظر بگیریم تا ببینیم این سهم از رشد و آمار های جذاب کافه بازار تا چه میزان به کاربرد حقیقی نزدیک است. این مقاله را در سایت تیله سافت بخوانید : http://tilesoft.ir/4mbazar

shenoto-ads
shenoto-ads