• 3 سال پیش

  • 1.0K

  • 05:30
پاییز در ارتفاعات سیاهکل و دیلمان

پاییز در ارتفاعات سیاهکل و دیلمان

رادیونواحی
34
پاییز در ارتفاعات سیاهکل و دیلمان
  • 05:30

  • 1.0K

  • 3 سال پیش

پاییز در ارتفاعات سیاهکل و دیلمان

رادیونواحی
34

توضیحات
لحظاتی فضای پاییز را در ارتفاعات سیاهکل و دیلمان، گوش کنید.
صدای ناصر وحدتی و سوتک حسین حمیدی

shenoto-ads
shenoto-ads