• 5 سال پیش

  • 979

  • 02:40

معجزه سئوال پرسیدن

مرکز مذاکره ایران
1
1
0

معجزه سئوال پرسیدن

مرکز مذاکره ایران
  • 02:40

  • 979

  • 5 سال پیش

توضیحات
با یکسئوال سازنده ریتم تفکر افراد را بر هم زنید. www.besazeem.com

با صدای
فربد طهرانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads