• 5 سال پیش

  • 400

  • 42:22

با نویسندگان- جناب آقای دکتر علیرضا داداشی

رادیو صدای بازاریابی
1
توضیحات
روز چهارشنبه 11 مهرماه نودوهفت همراه با دکتر داداشی به معرفی و بحث در مورد کتاب تازه منتشر شده از ایشان با عنوان 20 گفتار فروش و بازاریابی، کتاب همراه فروشندگان و بازاریابان پرداختیم.
عالم عامل عاشق باشیم.

shenoto-ads
shenoto-ads