• 6 ماه پیش

  • 97

  • 06:14

هزار و یک شب ۶۶۹ ششصد و شصت و نهم قصه‌گو شهرزادفتوحی هنر‌و‌زندگی شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
1
توضیحات

همراه شوید

بنیوشید

بنوشید 

بنوشانید

شب ششصد و شصت و نهم ۶۶۹

ایشان نتوانستند که دروازه‌ها فرو‌بندند. 

آنگاه رستم و جمرقان و سعدان و سهیم و دامغ و کلیجان و قورجان و تمامت دلیران ملک غریب به لشکریان عجم هجوم آوردند و در کوچه‌های شهر خون از هر سوی روان شد.  


تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو... 

به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...

«هزار‌ویک ‌شب»

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی


قصّه‌گو #شهرزادفتوحی 

تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان...

هنر و زندگی شهرزاد 

🎧یوتیوب

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب 

Shahrzad Art&Life

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi


با صدای
شهرزادفتوحی
هنروزندگی شهرزاد
شهرزاد قصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز