• 6 ماه پیش

  • 111

  • 05:34

هزار و یک شب ۶۶۸ قصه‌گو شهرزادفتوحی هنر و زندگی شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
1
توضیحات


همراه شوید

بنیوشید

بنوشید 

بنوشانید

شب ششصد و شصت و هشتم ۶۶۸

...

به سوی ایشان روان شو و با قوم خود به مجادله پرداز. 

هفت روز برفت تا به لشکر عجم نزدیک شد و در میان او و عجم‌ها نصف روز بیش نماند. آنگاه لشکر خود را چهار بخش کرد و به ایشان گفت به لشکر عجم گرد آیید. چون نیمه‌‌‌ی شب شود شمشیر بر ایشان بگذارید. 

لشکریان عجم از خواب برخاسته شمشیر به یکدیگر نهادند و رستم نیز با ایشان آن می‌کرد که آتش سوزنده با هیزم خشک کند. 

...

تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو... 

به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش...

«هزار‌ویک ‌شب»

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی


قصّه‌گو #شهرزادفتوحی 

تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان...

هنر و زندگی شهرزاد 

🎧یوتیوب

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب 

Shahrzad Art&Life

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi


با صدای
شهرزادفتوحی
هنر و زندگی شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز