• 10 ماه پیش

  • 5

  • 01:46:47

تاثیرات شرایط فعلی بر تجارت خارجی؛با تمرکز بر بازار عراق ۲ آبان ۱۴۰۱

باشگاه تجارت با عراق
0
0
0

تاثیرات شرایط فعلی بر تجارت خارجی؛با تمرکز بر بازار عراق ۲ آبان ۱۴۰۱

باشگاه تجارت با عراق
  • 01:46:47

  • 5

  • 10 ماه پیش

توضیحات

جلسه پنجاه و سوم باشگاه تجارت با عراق در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۱ با موضوع "تاثیرات شرایط فعلی بر تجارت خارجی؛با تمرکز بر بازار عراق؟"


shenoto-ads
shenoto-ads