• 1 سال پیش

  • 755

  • 11:35

پای هلندی ها چطور به ایران باز شد؟

دروازه تاریخ
1
1
0

پای هلندی ها چطور به ایران باز شد؟

دروازه تاریخ
  • 11:35

  • 755

  • 1 سال پیش

توضیحات

روایت حضور هلندی ها در دوره صفویه و رقابت آنها با پرتغالی ها و انگلیسی ها بر سر ایران تا پایان دادن به حضور هلندی ها در ایران توسط میرمُهّنابا صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads