• 1 سال پیش

  • 121

  • 29:03

کارامل پنجم: آیا دروغگویی درمان دارد؟

پادکست کارامل
0
0
0

کارامل پنجم: آیا دروغگویی درمان دارد؟

پادکست کارامل
  • 29:03

  • 121

  • 1 سال پیش

توضیحات

دروغ گویی یعنی کتمان واقعیت و بیان سخنی که واقعیت خارجی برای گوینده ندارد. فرد دروغ گو کسی است که از طریق دروغ گفتن، ضعفهای خود را می پوشاند و شنونده را گمراه می کند، خود را از مجازات نجات می دهد و بدین وسیله توجه دیگران را به خود جلب می کند. چرا دروغ می گوییم و ریشه این دروغگویی در چه چیزی پنهان شده؟ با آنکه یقین داریم دروغگویی یک رفتار بسیار ناپسند است،به دیگران دروغ می گوییم و بدتر از همه به خودمان دروغ می گوییم.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads