• 2 سال پیش

  • 22

  • 02:26

نظر شاگردان موفق دوره های آموزشی - دفتر بیمه دارم - گاهی ده باز گوش می کردم و می گفتم ای دل غافل

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
0
0
0

نظر شاگردان موفق دوره های آموزشی - دفتر بیمه دارم - گاهی ده باز گوش می کردم و می گفتم ای دل غافل

سرزمین آموزشی ملک سلیمانی
  • 02:26

  • 22

  • 2 سال پیش

توضیحات
بخشی از نظرات شاگردان موفق سرزمین آموزشی ملک سلیمانی www.soloteach.ir

shenoto-ads
shenoto-ads