• 3 سال پیش

  • 313

  • 15:40

نظریه نسبیت انیشتین - نسبیت

حکمت دوست
4
4
0

نظریه نسبیت انیشتین - نسبیت

حکمت دوست
  • 15:40

  • 313

  • 3 سال پیش

توضیحات
بحثی ساده و کلی درباره نظریه نسبیت حسین فروتن و سروش صحت برگرفته از برنامه کتاب باز

با صدای
حسین فروتن
سروش صحت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads