• 3 سال پیش

  • 63

  • 13:25

سیری در ادبیات ایران

حکمت دوست
3
3
0

سیری در ادبیات ایران

حکمت دوست
  • 13:25

  • 63

  • 3 سال پیش

توضیحات
گذری بر ادبیات و فرهنگ ایران دکتر رشید کاکاوند و سروش صحت برگرفته از برنامه کتاب باز

با صدای
رشید کاکاوند
سروش صحت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads