• 9 سال پیش

  • 52

  • 09:35

جلسات موثر

info sehat
5
5
1

جلسات موثر

info sehat
  • 09:35

  • 52

  • 9 سال پیش

توضیحات
فاکتور لازم برای یک جلسه مفید

با صدای
دکتر کامران صحت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads