• 3 سال پیش

  • 184

  • 05:01

فصل 1 | معماری چی نیست؟ - Avizh Radio - Episode 00 Introduction

رادیو آویژ
0
0
0

فصل 1 | معماری چی نیست؟ - Avizh Radio - Episode 00 Introduction

رادیو آویژ
  • 05:01

  • 184

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این فصل تحت عنوان "معماری چی نیست؟" درباره‌ی ماهیت معماری و ارتباط معماری با دیسیپلینها و یا صورتهای دیگری از دانش، با افراد صاحب نظر گفت و گو می‌شود.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads