• 4 سال پیش

  • 147

  • 01:03:33

فصل 1 | معماری چی نیست؟ - Avizh Radio - Episode 1 Arash Nasiri

رادیو آویژ
3
3
0

فصل 1 | معماری چی نیست؟ - Avizh Radio - Episode 1 Arash Nasiri

رادیو آویژ
  • 01:03:33

  • 147

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این فصل تحت عنوان "معماری چی نیست؟" درباره‌ی ماهیت معماری و ارتباط معماری با دیسیپلینها و یا صورتهای دیگری از دانش، با افراد صاحب نظر گفت و گو می‌شود.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads