• 1 سال پیش

  • 5

  • 00:38
Chinese Listening - 6

Chinese Listening - 6

آموزش زبان چینی
0
Chinese Listening - 6
0
0

Chinese Listening - 6

آموزش زبان چینی
  • 00:38

  • 5

  • 1 سال پیش

توضیحات
تقویت مهارت شنیداری فراگیران زبان چینی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads