• 1 سال پیش

  • 6

  • 00:48
Chinese Listening - 9

Chinese Listening - 9

آموزش زبان چینی
0
Chinese Listening - 9
0
0

Chinese Listening - 9

آموزش زبان چینی
  • 00:48

  • 6

  • 1 سال پیش

توضیحات
تقویت مهارت شنیداری فراگیران زبان چینی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads