آموزش زبان چینی

Chinese
  11
  میانگین پخش
  3.9K
  تعداد پخش
  30
  دنبال کننده

  آموزش زبان چینی

  Chinese
  11
  میانگین پخش
  3.9K
  تعداد پخش
  30
  دنبال کننده

  • 288

  • 3 سال پیش
  听力...
  听力
  18:29
  • 288

  • 3 سال پیش
  18:29
  • 139

  • 3 سال پیش
  听力...
  听力
  21:12
  • 139

  • 3 سال پیش
  21:12
  • 75

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:04
  • 75

  • 3 سال پیش
  04:04
  • 25

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:39
  • 25

  • 3 سال پیش
  04:39
  • 30

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:35
  • 30

  • 3 سال پیش
  04:35
  • 16

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  05:02
  • 16

  • 3 سال پیش
  05:02
  • 32

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:19
  • 32

  • 3 سال پیش
  04:19
  • 23

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:33
  • 23

  • 3 سال پیش
  04:33
  • 23

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:51
  • 23

  • 3 سال پیش
  04:51
  • 15

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:27
  • 15

  • 3 سال پیش
  04:27
  • 16

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  05:02
  • 16

  • 3 سال پیش
  05:02
  • 22

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:46
  • 22

  • 3 سال پیش
  04:46
  • 18

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:52
  • 18

  • 3 سال پیش
  04:52
  • 48

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:28
  • 48

  • 3 سال پیش
  04:28
  • 20

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:37
  • 20

  • 3 سال پیش
  04:37
  • 18

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:27
  • 18

  • 3 سال پیش
  04:27
  • 17

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  06:16
  • 17

  • 3 سال پیش
  06:16
  • 12

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  03:49
  • 12

  • 3 سال پیش
  03:49
  • 19

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:10
  • 19

  • 3 سال پیش
  04:10
  • 17

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  03:45
  • 17

  • 3 سال پیش
  03:45
  • 16

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  03:44
  • 16

  • 3 سال پیش
  03:44
  • 11

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:01
  • 11

  • 3 سال پیش
  04:01
  • 53

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:01
  • 53

  • 3 سال پیش
  04:01
  • 33

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:00
  • 33

  • 3 سال پیش
  04:00
  • 21

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  03:19
  • 21

  • 3 سال پیش
  03:19
  • 34

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  03:44
  • 34

  • 3 سال پیش
  03:44
  • 22

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  04:18
  • 22

  • 3 سال پیش
  04:18
  • 30

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  14:53
  • 30

  • 3 سال پیش
  14:53
  • 33

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  16:12
  • 33

  • 3 سال پیش
  16:12
  • 21

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  16:00
  • 21

  • 3 سال پیش
  16:00
  • 61

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  07:25
  • 61

  • 3 سال پیش
  07:25
  • 45

  • 3 سال پیش
  Short_Term Spoken Chinese...
  Short_Term Spoken Chinese
  11:10
  • 45

  • 3 سال پیش
  11:10
  • 22

  • 3 سال پیش
  Work book...
  Work book
  18:26
  • 22

  • 3 سال پیش
  18:26
  • 11

  • 3 سال پیش
  Work book...
  Work book
  19:45
  • 11

  • 3 سال پیش
  19:45
  • 20

  • 3 سال پیش
  Work book...
  Work book
  16:55
  • 20

  • 3 سال پیش
  16:55
  • 12

  • 3 سال پیش
  Work book...
  Work book
  17:56
  • 12

  • 3 سال پیش
  17:56
  • 10

  • 3 سال پیش
  Work book...
  Work book
  16:42
  • 10

  • 3 سال پیش
  16:42
  • 11

  • 3 سال پیش
  Work book...
  Work book
  16:51
  • 11

  • 3 سال پیش
  16:51
  • 12

  • 3 سال پیش
  Work book...
  Work book
  16:58
  • 12

  • 3 سال پیش
  16:58
  • 9

  • 3 سال پیش
  Work book...
  Work book
  16:36
  • 9

  • 3 سال پیش
  16:36
  • 12

  • 3 سال پیش
  Work book...
  Work book
  16:37
  • 12

  • 3 سال پیش
  16:37
  • 34

  • 3 سال پیش
  Work book...
  Work book
  17:21
  • 34

  • 3 سال پیش
  17:21
  • 7

  • 3 سال پیش
  TEXTBOOK...
  TEXTBOOK
  01:04
  • 7

  • 3 سال پیش
  01:04
  • 7

  • 3 سال پیش
  TEXTBOOK...
  TEXTBOOK
  01:36
  • 7

  • 3 سال پیش
  01:36
  • 13

  • 3 سال پیش
  TEXTBOOK...
  TEXTBOOK
  00:46
  • 13

  • 3 سال پیش
  00:46
  • 5

  • 3 سال پیش
  TEXTBOOK...
  TEXTBOOK
  00:48
  • 5

  • 3 سال پیش
  00:48
  • 12

  • 3 سال پیش
  TEXTBOOK...
  TEXTBOOK
  01:35
  • 12

  • 3 سال پیش
  01:35
  • 14

  • 3 سال پیش
  TEXTBOOK...
  TEXTBOOK
  01:00
  • 14

  • 3 سال پیش
  01:00
  • 16

  • 3 سال پیش
  TEXTBOOK...
  TEXTBOOK
  00:53
  • 16

  • 3 سال پیش
  00:53
  • 28

  • 3 سال پیش
  TEXTBOOK...
  TEXTBOOK
  00:58
  • 28

  • 3 سال پیش
  00:58
  shenoto-ads
  shenoto-ads