دوره «قرآن؛ کتاب حکمرانی» در خانه اندیشه ورزان

علی صبوحی طسوجی
  15
  میانگین پخش
  74
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  دوره «قرآن؛ کتاب حکمرانی» در خانه اندیشه ورزان

  علی صبوحی طسوجی
  15
  میانگین پخش
  74
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  خانه اندیشه ورزان نهادی ست برای ارتباط اندیشکده های حوزه حکمرانی.این نهاد از استاد صبوحی دعوت کرد تا دوره ای کوتاه مدت سوره هایی که وجوه حکمرانی دینی را بیان میکند، برای اندیشه ورزان این خانه برگزار ک...

  خانه اندیشه ورزان نهادی ست برای ارتباط اندیشکده...

  01:19:27
  • 16

  • 9 ماه پیش
  01:19:27
  خانه اندیشه ورزان نهادی ست برای ارتباط اندیشکده های حوزه حکمرانی.این نهاد از استاد صبوحی دعوت کرد تا دوره ای کوتاه مدت سوره هایی که وجوه حکمرانی دینی را بیان میکند، برای اندیشه ورزان این خانه برگزار ک...

  خانه اندیشه ورزان نهادی ست برای ارتباط اندیشکده...

  01:22:04
  • 9

  • 9 ماه پیش
  01:22:04
  خانه اندیشه ورزان نهادی ست برای ارتباط اندیشکده های حوزه حکمرانی.این نهاد از استاد صبوحی دعوت کرد تا دوره ای کوتاه مدت سوره هایی که وجوه حکمرانی دینی را بیان میکند، برای اندیشه ورزان این خانه برگزار ک...

  خانه اندیشه ورزان نهادی ست برای ارتباط اندیشکده...

  02:01:06
  • 16

  • 9 ماه پیش
  02:01:06
  خانه اندیشه ورزان نهادی ست برای ارتباط اندیشکده های حوزه حکمرانی.این نهاد از استاد صبوحی دعوت کرد تا دوره ای کوتاه مدت سوره هایی که وجوه حکمرانی دینی را بیان میکند، برای اندیشه ورزان این خانه برگزار ک...

  خانه اندیشه ورزان نهادی ست برای ارتباط اندیشکده...

  02:04:04
  • 12

  • 11 ماه پیش
  02:04:04
  خانه اندیشه ورزان نهادی ست برای ارتباط اندیشکده های حوزه حکمرانی.این نهاد از استاد صبوحی دعوت کرد تا دوره ای کوتاه مدت با موضوع آشنایی با سوره هایی که وجوه حکمرانی دینی را بیان میکند، برای اندیشه ورزا...

  خانه اندیشه ورزان نهادی ست برای ارتباط اندیشکده...

  01:43:34
  • 21

  • 11 ماه پیش
  01:43:34
  shenoto-ads
  shenoto-ads