• 7 ماه پیش

  • 17

  • 01:43:34

دوره «قرآن؛ کتاب حکمرانی» - جلسه اول سوره مبانی و سوره منافقون

دوره «قرآن؛ کتاب حکمرانی» در خانه اندیشه ورزان
0
0
0

دوره «قرآن؛ کتاب حکمرانی» - جلسه اول سوره مبانی و سوره منافقون

دوره «قرآن؛ کتاب حکمرانی» در خانه اندیشه ورزان
  • 01:43:34

  • 17

  • 7 ماه پیش

توضیحات

خانه اندیشه ورزان نهادی ست برای ارتباط اندیشکده های حوزه حکمرانی.

این نهاد از استاد صبوحی دعوت کرد تا دوره ای کوتاه مدت با موضوع آشنایی با سوره هایی که وجوه حکمرانی دینی را بیان میکند، برای اندیشه ورزان این خانه برگزار کند.

این جلسات طی پنج هفته در ماه های فروردین و اردیبهشت 1401 در خانه اندیشه ورزان برگزار شد. در این پنج جلسه بعد از بحث های مبانی سوره های منافقون، مجادله و ممتحنه با نگاه حکمرانی بیان شد. در جلسه اول مبانی و بخش اول سوره منافقون بیان می شود.


با صدای
علی صبوحی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads