صادق زیباکلام

صادق زیباکلام
  1.8K
  میانگین پخش
  220.6K
  تعداد پخش
  1.6K
  دنبال کننده

  صادق زیباکلام

  صادق زیباکلام
  1.8K
  میانگین پخش
  220.6K
  تعداد پخش
  1.6K
  دنبال کننده

  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  01:18:07
  • 11.3K

  • 2 سال پیش
  01:18:07
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  48:09
  • 1.9K

  • 2 سال پیش
  48:09
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  53:00
  • 1.6K

  • 2 سال پیش
  53:00
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  01:01:45
  • 1.4K

  • 2 سال پیش
  01:01:45
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  49:35
  • 1.3K

  • 2 سال پیش
  49:35
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  55:58
  • 1.3K

  • 2 سال پیش
  55:58
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  51:38
  • 1.1K

  • 2 سال پیش
  51:38
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  51:00
  • 1.1K

  • 2 سال پیش
  51:00
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  58:56
  • 1.3K

  • 2 سال پیش
  58:56
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  37:49
  • 1.1K

  • 2 سال پیش
  37:49
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  55:59
  • 1.1K

  • 2 سال پیش
  55:59
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  54:17
  • 1.0K

  • 2 سال پیش
  54:17
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  44:47
  • 1.0K

  • 2 سال پیش
  44:47
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  43:23
  • 984

  • 2 سال پیش
  43:23
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  48:51
  • 1.1K

  • 2 سال پیش
  48:51
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  51:27
  • 1.1K

  • 2 سال پیش
  51:27
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  53:39
  • 1.1K

  • 2 سال پیش
  53:39
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  53:39
  • 1.1K

  • 2 سال پیش
  53:39
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  43:39
  • 1.1K

  • 2 سال پیش
  43:39
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  44:56
  • 1.2K

  • 2 سال پیش
  44:56
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  47:17
  • 1.1K

  • 2 سال پیش
  47:17
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  45:19
  • 1.1K

  • 2 سال پیش
  45:19
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  43:19
  • 1.3K

  • 2 سال پیش
  43:19
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  35:41
  • 1.2K

  • 2 سال پیش
  35:41
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  38:03
  • 1.3K

  • 2 سال پیش
  38:03
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  42:23
  • 1.4K

  • 2 سال پیش
  42:23
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  22:13
  • 1.2K

  • 2 سال پیش
  22:13
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  36:42
  • 1.7K

  • 2 سال پیش
  36:42
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  23:06
  • 1.4K

  • 2 سال پیش
  23:06
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  33:30
  • 1.8K

  • 2 سال پیش
  33:30
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  31:07
  • 2.0K

  • 2 سال پیش
  31:07
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  35:35
  • 3.0K

  • 2 سال پیش
  35:35
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاو...
  معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق ...
  10:34
  • 2.9K

  • 2 سال پیش
  10:34
  22 بهمن سال 97 انقلاب اسلامی ایران چهل سالگی خود را جشن می گیرد. بعد از گذشت این سالها می توان فراز و فرودهای این جنبش مردمی که از بزرگترین تحرکهای قرن بیستم میلادی بود را بررسی کنیم...
  22 بهمن سال 97 انقلاب اسلامی ایران چهل سالگی خود ر...
  02:04:07
  • 14.8K

  • 5 سال پیش
  02:04:07
  انقلاب اسلامی ایران در آستانه چهل سالگی خود قرار دارد. اکنون می توان با بررسی سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده در طول این سالها، پیروزی یا شکست اقتصاد ایران را بررسی و تحلیل کرد. ...
  انقلاب اسلامی ایران در آستانه چهل سالگی خود قرار د...
  56:06
  • 5.2K

  • 5 سال پیش
  56:06
  برنامه ی مناظره با موضوع بررسی رابطه ی 40 ساله انقلاب اسلامی ایران و آمریکا با حضور دکتر محمدحسن قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک و دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران در محل سالن ...
  برنامه ی مناظره با موضوع بررسی رابطه ی 40 ساله انق...
  01:53:09
  • 5.7K

  • 5 سال پیش
  01:53:09
  از ایران در آغاز قرن نوزدهم میلادی و با ظهور سلسله قاجاریه به عنوان کشوری توسعه نیافته و به عبارتی عقب مانده توصیف می شود. آیا پادشاهان باعث به وجود آمدن و ادامه این روند در ایران بوده اند؟...
  از ایران در آغاز قرن نوزدهم میلادی و با ظهور سلسله...
  50:47
  • 3.8K

  • 5 سال پیش
  50:47
  مناظره با موضوع "سابقه تاریخی مذاکره با آمریکا" با حضور دکتر صادق زیباکلام و دکتر علی خضریان به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد دکتر زیباکلام: بنده در مناظره‌ها به دوستان اصولگرا می‌گویم یک م...
  مناظره با موضوع "سابقه تاریخی مذاکره با آمریکا" با...
  01:26:25
  • 4.7K

  • 5 سال پیش
  01:26:25
  کودتای 28 مرداد سال 1332 از آن دسته اتفاقاتی ست که هر چه از آن سخن بر زبان آورده می شود از نکات ابهام آمیز آن نمی کاهد. موافقان و مخالفان آن اتفاق، هر کدام از ظن خود مسایل را بررسی می کنند و حکم به بر...
  کودتای 28 مرداد سال 1332 از آن دسته اتفاقاتی ست که...
  02:08:32
  • 4.9K

  • 5 سال پیش
  02:08:32
  فایل صوتی سخنرانی در همایش «بررسی زمانه و کارنامه عملکرد بیست ساله رضاشاه» موضوع سخنرانی: روی کار آمدن رضاشاه پهلوی: عوامل خارجی یا دلایل داخلی؟ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. 3شهریور1397...
  فایل صوتی سخنرانی در همایش «بررسی زمانه و کارنامه ...
  28:22
  • 3.0K

  • 5 سال پیش
  28:22
  این روزها همه که به من می رسند می پرسند: "آقای زیباکلام به کجا می رویم؟"، "آینده چه می شود؟". در این پادکست تلاش می کنم در رابطه با اینکه کجا قرار داریم و به کجا می رویم توضیحاتی را خدمت شما بیان کنم...
  این روزها همه که به من می رسند می پرسند: "آقای زیب...
  13:22
  • 2.1K

  • 5 سال پیش
  13:22
  این روزها همه که به من می رسند می پرسند: "آقای زیباکلام به کجا می رویم؟"، "آینده چه می شود؟". در این پادکست تلاش می کنم در رابطه با اینکه کجا قرار داریم و به کجا می رویم توضیحاتی را خدمت شما بیان کنم...
  این روزها همه که به من می رسند می پرسند: "آقای زیب...
  14:54
  • 2.1K

  • 5 سال پیش
  14:54
  این روزها همه که به من می رسند می پرسند: "آقای زیباکلام به کجا می رویم؟"، "آینده چه می شود؟". در این پادکست تلاش می کنم در رابطه با اینکه کجا قرار داریم و به کجا می رویم توضیحاتی را خدمت شما بیان کنم...
  این روزها همه که به من می رسند می پرسند: "آقای زیب...
  10:45
  • 2.5K

  • 5 سال پیش
  10:45
  این روزها همه که به من می رسند می پرسند: "آقای زیباکلام به کجا می رویم؟"، "آینده چه می شود؟". در این پادکست تلاش می کنم در رابطه با اینکه کجا قرار داریم و به کجا می رویم توضیحاتی را خدمت شما بیان کنم...
  این روزها همه که به من می رسند می پرسند: "آقای زیب...
  13:34
  • 3.5K

  • 5 سال پیش
  13:34
  فایل صوتی کتاب رضاشاه اثر صادق زیباکلام...
  فایل صوتی کتاب رضاشاه اثر صادق زیباکلام
  55:40
  • 8.6K

  • 6 سال پیش
  55:40
  فایل صوتی کتاب رضاشاه اثر صادق زیباکلام...
  فایل صوتی کتاب رضاشاه اثر صادق زیباکلام
  26:35
  • 16.7K

  • 6 سال پیش
  26:35
  سال‌های 41-40 بود؛ دوران مرحوم دکتر علی امینی، آزادی بالنسبه فضای سیاسی کشور و تحرکات بازار، دانشگاه و جبهه ملی. من پسربچه‌ای 12، 13 ساله بودم. سال اول دبیرستان رهنما در خیابان منیریه تهران. یک‌هفته‌ا...
  سال‌های 41-40 بود؛ دوران مرحوم دکتر علی امینی، آزا...
  18:57
  • 1.3K

  • 6 سال پیش
  18:57
  جامعه چگونه می تواند، از حالت تسخیری به حالت تدبیری تحوّل یابد. تا بتواند از یک مدیریت علمی و انتقال قدرت دموکراتیک و آگاهانه برخوردار باشد؟ چرا جامعه هایی نتوانسته اند از حالت زندگی در شرایطی که به آ...
  جامعه چگونه می تواند، از حالت تسخیری به حالت تدبیر...
  01:38:07
  • 2.2K

  • 6 سال پیش
  01:38:07
  نشست دانشجویی «دانشجو صفیر آزادی» عصر یکشنبه به مناسبت 16 آذر روز دانشجو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) برگزار شد. پروانه سلحشوری در این مراسم گفت: هم وظیفه شماست که مطالبه کنید که دانشجو...
  نشست دانشجویی «دانشجو صفیر آزادی» عصر یکشنبه به من...
  01:10:08
  • 1.3K

  • 6 سال پیش
  01:10:08
  در کنار اکران مستند «قائم مقام» در واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، صادق زیباکلام و محمد حسن قدیری ابیانه به مناظره پرداختند. این مراسم که از سوی بسیج دانشجویی این واحد طراحی شده، در سالن خوار...
  در کنار اکران مستند «قائم مقام» در واحد علوم وتحقی...
  01:33:56
  • 3.2K

  • 6 سال پیش
  01:33:56
  shenoto-ads
  shenoto-ads