معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
2
میانگین پخش
1.4K
تعداد پخش
8
دنبال کننده
معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
2
میانگین پخش
1.4K
تعداد پخش
8
دنبال کننده

در محضر قرآن کریم - در محضر قران کریم جلسه 132
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد نجف لک زایی مباحث راهبردی قرآن کریم را مورد بحث و بررسی قرار می هند این فایل ها برای کسانی که دوست دارند سبک زندگی قرآنی داشته باشند پیشنهاد می کنیم.
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد...
41:32
 • 8

 • 5 ماه پیش
41:32
در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 110
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد نجف لک زایی مباحث راهبردی قرآن کریم را مورد بحث و بررسی قرار می هند این فایل ها برای کسانی که دوست دارند سبک زندگی قرآنی داشته باشند پیشنهاد می کنیم.
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد...
18:19
 • 4

 • 5 ماه پیش
18:19
در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 109
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد نجف لک زایی مباحث راهبردی قرآن کریم را مورد بحث و بررسی قرار می هند این فایل ها برای کسانی که دوست دارند سبک زندگی قرآنی داشته باشند پیشنهاد می کنیم.
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد...
22:01
 • 5

 • 5 ماه پیش
22:01
در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 303
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد نجف لک زایی مباحث راهبردی قرآن کریم را مورد بحث و بررسی قرار می هند این فایل ها برای کسانی که دوست دارند سبک زندگی قرآنی داشته باشند پیشنهاد می کنیم.
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد...
53:55
 • 2

 • 5 ماه پیش
53:55
در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 302
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد نجف لک زایی مباحث راهبردی قرآن کریم را مورد بحث و بررسی قرار می هند این فایل ها برای کسانی که دوست دارند سبک زندگی قرآنی داشته باشند پیشنهاد می کنیم.
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد...
25:16
 • 1

 • 5 ماه پیش
25:16
در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 301
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد نجف لک زایی مباحث راهبردی قرآن کریم را مورد بحث و بررسی قرار می هند این فایل ها برای کسانی که دوست دارند سبک زندگی قرآنی داشته باشند پیشنهاد می کنیم.
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد...
32:47
 • 4

 • 5 ماه پیش
32:47
در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 300
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد نجف لک زایی مباحث راهبردی قرآن کریم را مورد بحث و بررسی قرار می هند این فایل ها برای کسانی که دوست دارند سبک زندگی قرآنی داشته باشند پیشنهاد می کنیم.
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد...
31:18
 • 3

 • 5 ماه پیش
31:18
در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 299
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد نجف لک زایی مباحث راهبردی قرآن کریم را مورد بحث و بررسی قرار می هند این فایل ها برای کسانی که دوست دارند سبک زندگی قرآنی داشته باشند پیشنهاد می کنیم.
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد...
29:30
 • 6

 • 5 ماه پیش
29:30
در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 298
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد نجف لک زایی مباحث راهبردی قرآن کریم را مورد بحث و بررسی قرار می هند این فایل ها برای کسانی که دوست دارند سبک زندگی قرآنی داشته باشند پیشنهاد می کنیم.
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد...
38:10
 • 5

 • 5 ماه پیش
38:10
در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 0297
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد نجف لک زایی مباحث راهبردی قرآن کریم را مورد بحث و بررسی قرار می هند این فایل ها برای کسانی که دوست دارند سبک زندگی قرآنی داشته باشند پیشنهاد می کنیم.
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد...
31:25
 • 5

 • 5 ماه پیش
31:25
shenoto-ads
shenoto-ads