سلامت روان

انجمن علمی روانپزشکان
1.9K
میانگین پخش
7.5K
تعداد پخش
12
دنبال کننده

سلامت روان

انجمن علمی روانپزشکان
1.9K
میانگین پخش
7.5K
تعداد پخش
12
دنبال کننده

سوگ مسئله ای هست که همه ما با آن روبرو می شویم. و هر فردی به طور متفاوتی به آن واکنش می دهد. در این بین سوگواری و مراسم سوگواری برای کنار آمدن با این فقدان به فرد کمک می کند. در سالی که گذشت با همه گی...
سوگ مسئله ای هست که همه ما با آن روبرو می شویم. و ...
36:25
  • 5.6K

  • 2 سال پیش
36:25
سوگ مسئله ای هست که همه ما با آن روبرو می شویم. و هر فردی به طور متفاوتی به آن واکنش می دهد. در این بین سوگواری و مراسم سوگواری برای کنار آمدن با این فقدان به فرد کمک می کند. در سالی که گذشت با همه گی...
سوگ مسئله ای هست که همه ما با آن روبرو می شویم. و ...
21:13
  • 700

  • 2 سال پیش
21:13
سوگ مسئله ای هست که همه ما با آن روبرو می شویم. و هر فردی به طور متفاوتی به آن واکنش می دهد. در این بین سوگواری و مراسم سوگواری برای کنار آمدن با این فقدان به فرد کمک می کند. در سالی که گذشت با همه گی...
سوگ مسئله ای هست که همه ما با آن روبرو می شویم. و ...
32:38
  • 385

  • 3 سال پیش
32:38
سوگ مسئله ای هست که همه ما با آن روبرو می شویم. و هر فردی به طور متفاوتی به آن واکنش می دهد. در این بین سوگواری و مراسم سوگواری برای کنار آمدن با این فقدان به فرد کمک می کند. در سالی که گذشت با همه گی...
سوگ مسئله ای هست که همه ما با آن روبرو می شویم. و ...
39:10
  • 768

  • 3 سال پیش
39:10
shenoto-ads
shenoto-ads