اخوان الصفا و خلان الوفا

اخوان الصفا و خلان الوفا

reza sameri
  8
  میانگین پخش
  794
  تعداد پخش
  11
  دنبال کننده
  اخوان الصفا و خلان الوفا

  اخوان الصفا و خلان الوفا

  reza sameri
  8
  میانگین پخش
  794
  تعداد پخش
  11
  دنبال کننده

   سرح العیون - جلسه 19
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از جمله آثار مهم استاد، حسن زاده آملی ، به شمار می‌رود که به زبان عربی و در باره معرفت نفس ، به رشته تحریر درآمده است. استاد، این اثر عظیم الشان را در تی...
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از ...
   01:23:45
   • 9

   • 2 سال پیش
   01:23:45
   سرح العیون - جلسه 18
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از جمله آثار مهم استاد، حسن زاده آملی ، به شمار می‌رود که به زبان عربی و در باره معرفت نفس ، به رشته تحریر درآمده است. استاد، این اثر عظیم الشان را در تی...
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از ...
   01:10:41
   • 3

   • 2 سال پیش
   01:10:41
   سرح العیون - جلسه 17
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از جمله آثار مهم استاد، حسن زاده آملی ، به شمار می‌رود که به زبان عربی و در باره معرفت نفس ، به رشته تحریر درآمده است. استاد، این اثر عظیم الشان را در تی...
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از ...
   01:33:47
   • 4

   • 2 سال پیش
   01:33:47
   سرح العیون - جلسه 16
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از جمله آثار مهم استاد، حسن زاده آملی ، به شمار می‌رود که به زبان عربی و در باره معرفت نفس ، به رشته تحریر درآمده است. استاد، این اثر عظیم الشان را در تی...
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از ...
   01:17:24
   • 3

   • 2 سال پیش
   01:17:24
   سرح العیون - جلسه 15
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از جمله آثار مهم استاد، حسن زاده آملی ، به شمار می‌رود که به زبان عربی و در باره معرفت نفس ، به رشته تحریر درآمده است. استاد، این اثر عظیم الشان را در تی...
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از ...
   01:02:49
   • 3

   • 2 سال پیش
   01:02:49
   سرح العیون - جلسه 13
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از جمله آثار مهم استاد، حسن زاده آملی ، به شمار می‌رود که به زبان عربی و در باره معرفت نفس ، به رشته تحریر درآمده است. استاد، این اثر عظیم الشان را در تی...
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از ...
   01:16:51
   • 2

   • 2 سال پیش
   01:16:51
   سرح العیون - جلسه 14
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از جمله آثار مهم استاد، حسن زاده آملی ، به شمار می‌رود که به زبان عربی و در باره معرفت نفس ، به رشته تحریر درآمده است. استاد، این اثر عظیم الشان را در تی...
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از ...
   01:39:02
   • 3

   • 2 سال پیش
   01:39:02
   سرح العیون - جلسه 12
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از جمله آثار مهم استاد، حسن زاده آملی ، به شمار می‌رود که به زبان عربی و در باره معرفت نفس ، به رشته تحریر درآمده است. استاد، این اثر عظیم الشان را در تی...
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از ...
   01:09:15
   • 9

   • 2 سال پیش
   01:09:15
   سرح العیون - جلسه 11
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از جمله آثار مهم استاد، حسن زاده آملی ، به شمار می‌رود که به زبان عربی و در باره معرفت نفس ، به رشته تحریر درآمده است. استاد، این اثر عظیم الشان را در تی...
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از ...
   01:02:03
   • 8

   • 2 سال پیش
   01:02:03
   سرح العیون - جلسه 10
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از جمله آثار مهم استاد، حسن زاده آملی ، به شمار می‌رود که به زبان عربی و در باره معرفت نفس ، به رشته تحریر درآمده است. استاد، این اثر عظیم الشان را در تی...
   «عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون»، از ...
   01:02:19
   • 9

   • 2 سال پیش
   01:02:19
   shenoto-ads
   shenoto-ads