• 3 سال پیش

  • 7

  • 06:38

صد و ده نکته - فانی شدن در اشیاء و نحوه ادارک انسان کامل

اخوان الصفا و خلان الوفا
0
0
0

صد و ده نکته - فانی شدن در اشیاء و نحوه ادارک انسان کامل

اخوان الصفا و خلان الوفا
  • 06:38

  • 7

  • 3 سال پیش

توضیحات
گزیده های از صحبت های فلسفی و عرفانی استاد

با صدای
سید عبدالله امینی آبادانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads