یکشنبه های افسانه ای(داستان و شعر)

dastan_v_sher
57
میانگین پخش
2.0K
تعداد پخش
11
دنبال کننده

یکشنبه های افسانه ای(داستان و شعر)

dastan_v_sher
57
میانگین پخش
2.0K
تعداد پخش
11
دنبال کننده

داستان شیرین لیلی و مجنون فضولی به زبان ترکی در 26 قسمت به پایان رسید منبع مورد استفاده این اثر فاخر به زبان ترکی ، کتاب لیلی و مجنون فضولی با تصحیح آقای محمد حسین صدیق می باشد.خوانش قسمت ها توسط...

داستان شیرین لیلی و مجنون فضولی به زبان ترکی

01:57
 • 24

 • 3 ماه پیش
01:57
قسمت بیست و ششم: داستان لیلی و مجنون فضولی ( به زبان ترکی)- بخش پایانیدر این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به : خواب دیدن زید لیلی و مجنون را و زیارتگاه شدن...

قسمت بیست و ششم: داستان لیلی و مجنون فضولی ( به...

16:16
 • 32

 • 3 ماه پیش
16:16
قسمت بیست و پنجم: داستان لیلی و مجنون فضولی ( به زبان ترکی)در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به : خبر دار شدن مجنون از مرگ لیلی و مرگ مجنون بر مزار لیلی&...


قسمت بیست و پنجم: داستان لیلی و مجنو...

16:51
 • 12

 • 3 ماه پیش
16:51
قسمت بیست و چهارم: داستان لیلی و مجنون فضولی ( به زبان ترکی)در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به :کمال مجنون و فوت لیلی میپردازیم---خوانش: دباغیبه همت: تانیشمدت زمان ای...

قسمت بیست و چهارم: داستان لیلی و مجنون فضولی ( ...

33:02
 • 25

 • 4 ماه پیش
33:02
قسمت بیست و سوم: داستان لیلی و مجنون فضولی ( به زبان ترکی)در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به :موضوع : گفتگوی لیلی و مجنون در صحرا و رد عشق لیلی از سوی مجنون ...


قسمت بیست و سوم: داستان لیلی و مجنون...

23:32
 • 10

 • 4 ماه پیش
23:32
قسمت بیست و دوم: داستان لیلی و مجنون فضولی ( به زبان ترکی)در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به :گم شدن لیلی در صحرا و دیدار با مجنون میپردازیم---خوانش: دباغیبه همت: تان...

قسمت بیست و دوم: داستان لیلی و مجنون فضولی ( به...

28:49
 • 21

 • 4 ماه پیش
28:49
قسمت بیست و یکم: داستان لیلی و مجنون فضولی ( به زبان ترکی)در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به :پیام لیلی به مجنون و مرگ ابن سلام میپردازیم---خوانش: دباغیبه همت: ت...


قسمت بیست و یکم: داستان لیلی و مجنون...

27:44
 • 22

 • 5 ماه پیش
27:44
در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به :وفات پدر مجنون، و مناجات مجنون با ستارگان و خدا میپردازیم---خوانش: دباغیبه همت: تانیشمدت زمان این قسمت: 31 دقیقه شهریورم...

در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی ب...

30:03
 • 14

 • 5 ماه پیش
30:03
قسمت نوزدهم: داستان لیلی و مجنون فضولی ( به زبان ترکی)در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به یافتن پدر مجنون را و وداع  و مرگ پدر مجنون . میپرداز...

قسمت نوزدهم: داستان لیلی و مجنون فضولی ( به زبا...

22:02
 • 9

 • 5 ماه پیش
22:02
قسمت هیجدهم: داستان لیلی و مجنون فضولی ( به زبان ترکی)در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی بهنوشتن نامه لیلی و مجنون به همدیگر در قالب اشعار مربع میپردازیم---خوانش: دباغیبه همت: تان...


قسمت هیجدهم: داستان لیلی و مجنون فضو...

21:58
 • 28

 • 6 ماه پیش
21:58
قسمت هفدهم: داستان لیلی و مجنون فضولی ( به زبان ترکی)در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به سخنان لیلی به ابن سلام و نامه مجنون میپردازیم---خوانش: دباغیبه همت: ...


قسمت هفدهم: داستان لیلی و مجنون فضول...

27:22
 • 11

 • 6 ماه پیش
27:22
در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به  دیدار کوتاه مجنون با لیلی دیدار لیلی به بهانه کوری میپردازیمخوانش: دباغیبه همت: تانیشمدت زمان این قسمت: 21 دقیقه مردادماه 140...

در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی ب...

21:42
 • 21

 • 6 ماه پیش
21:42
در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به  رزم های نوفل با قبیله لیلی و به زنجیر شدن مجنون. میپردازیم---خوانش: دباغیبه همت: تانیشمدت زمان این قسمت: 22 دق...

در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی ب...

22:19
 • 30

 • 6 ماه پیش
22:19
در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به قبولی ازدواج لیلی با ابن سلام  و وارد شدن نوفل به جانبداری از مجنون  میپردازیم---خوانش: دباغیبه ...


در این قسمت از داستان لیلی و مجنون ح...

17:13
 • 45

 • 6 ماه پیش
17:13
در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به  صحبت لیلی با بهار و ابر و باد و ماه. میپردازیم---خوانش: دباغیبه همت: تانیشمدت زمان این قسمت: 20دقیقه تیرماه 1402 من...

در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی ب...

19:59
 • 20

 • 7 ماه پیش
19:59
در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به صحبت مجنون با غزال و کبوتر و صحبت لیلی با چراغ و پروانه میپردازیمبو مجنون دردمندین کلوترایله شرح حالیدرو آندن التماس...

در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی ب...

21:46
 • 22

 • 7 ماه پیش
21:46
در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به عزیمت مجنون به مکه میپردازیمبو مجنون بیچاره نین کعبه یه یوز اوردیغیدرو مناجاتله سوادسی آرتدیغیدر و بو کعبه دن مجنونون مراجعتیدر و وجوش ا...

در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی ب...

17:08
 • 16

 • 7 ماه پیش
17:08
در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به خواستگاری پدر مجنون از لیلیبو مجنونون آتاسی لیلی یه خواستگار لیغیدرو لیلی آتاسینین مجنوندن بیزارلغیدر و بو مجنون آتاسینین حرمانیدر و غیر بابدن تدب...

در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی ب...

15:40
 • 14

 • 7 ماه پیش
15:40
در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به جواب مجنون به نصحیت پدر را خواهیم شنید.بو مجنونون نصیحت ثبول ایتمدیگیدرو آتاسینین دردی درمانه ایتیمدیگیدرخوانش: دباغیبه همت: تانیشمدت زمان این قسمت: 9 ...

در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی ب...

09:11
 • 13

 • 8 ماه پیش
09:11
در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فضولی به نصایح پدر و مادر مجنون میرسیم :بئ مجنونون جنونون صفتیدر و وادی عشق سوادنن کیفییتدرو بو مجنونه آناسی پند ویردیگیدرو بوستان ملامتدن خار ندامت د...

در این قسمت از داستان لیلی و مجنون حکیم فض...

13:37
 • 20

 • 8 ماه پیش
13:37
قسمت هفتم -داستان لیلی و مجنون فضولی ( به زبان ترکی)در این قسمت دیدار اتفاقی دو دلداده است و ادامه ماجرابو لیلی یه مجنون گذرده مقابل اولدیغیدرو گون مقابلینده هلال مهری بدر کامل اولدیغیدرخوانش: دباغیبه...

قسمت هفتم -داستان لیلی و مجنون فضولی ( به زبان ...

19:52
 • 17

 • 8 ماه پیش
19:52
در این قسمت: گزارش حال مجنونمجنون در مکتب به انتظار آمدن لیلی ، چشم براه است.اما با توجه به نصایح مادر لیلی از آمدنش خبرش نیست.این پادکست با خوانش: خانم دباغی و به همت : تانیش تهیه شده است.منبع مورد ا...

در این قسمت: گزارش حال مجنون

مجنون در مکت...

13:09
 • 25

 • 8 ماه پیش
13:09
در این قسمت حرفها، پاسخ لیلی به نصیت های مادرش خوانده میشود.بو انکار ایله لیلی آناسینا جواب وئردیگیدیرو مکتب دن چیخیب سرای محنته گیردیگیدیر .این پادکست با خوانش: خانم دباغی و به همت : تانیش ...

در این قسمت حرفها، پاسخ لیلی به نصیت های مادرش ...

11:32
 • 54

 • 8 ماه پیش
11:32
در این قسمت حرفها، نصیحت های مادر لیلی به لیلی در مورد خوانده میشود.بو لیلی یه آناسی عتاب ایتدیگیدرو بهار وصلنه خزان یتدیگیدراین پادکست با خوانش: خانم دباغی و به همت : تانیش تهیه شده است.منبع مورد است...

در این قسمت حرفها، نصیحت های مادر لیلی به لیلی ...

08:56
 • 69

 • 9 ماه پیش
08:56
در قسمت سوم . لیلی و مجنون ، فضولی حال و احوال مجنون را شرح میدهد بو صفت مجنوندر و ابتدای محنت فزوندرو اینکه دو عاشق سعی میکنند مردم&nb...

در قسمت سوم . لیلی و مجنون ...

11:41
 • 125

 • 9 ماه پیش
11:41
در این قسمت از داستاننحوه اولین دیدار لیلی و مجنون در مدرسه را با هم از اشعار حکیم محمد فضولی خواهیم خواند.اشعار لطیف فضولی که در این دیدار سروده، نهایت لطف و عشق را به تصویر کشیده است.بو بنیاد بنای ب...

در این قسمت از داستان

نحوه اولین دیدار لی...

06:36
 • 152

 • 9 ماه پیش
06:36
در این قسمت از پادکست داستان لیلی و مجنون فضولی به زبان ترکیدر باره تولد مجنون اشعاری را می شنویم.این ابیات به زبان ترکی بوده و از روی نسخه استاد حسین محمدزاده صدیق بازخوانی شده است.بوطغرای مثال محبتد...

در این قسمت از پادکست داستان لیلی و مجنون فضولی...

16:46
 • 294

 • 9 ماه پیش
16:46
در مورد فضولی و اشعار وی زیاد صحبت شده، داستان لیلی و مجنون هم از زبان شاعران دنیا، روایات مختلفی دارد.ولی داستان لیلی و مجنون فضولی که به زبان ترکی در دهه نهم از زبان فضولی سروده شده است، فعلا اثر بی...

در مورد فضولی و اشعار وی زیاد صحبت شده، داستان ...

05:22
 • 189

 • 9 ماه پیش
05:22
داستان کوتاه «دسته کلید» نویسنده و با صدای: بیتا دباغی کاری از گروه: یکشنبه های افسانه ای 20 اردیبهشت ماه 1401...
داستان کوتاه «دسته کلید» نویسنده و با صدای: بیتا...
13:06
 • 180

 • 1 سال پیش
13:06
چند شعر از:حسین سلیمان پناه - سالک با صدای : بیتا دباغی به همت: تانیش تهیه شده در گروه ادبی : یکشنبه های افسانه ای (داستان و شعر) ✍️ حسین سليمان پناه هستم ✍️ باسلام حسین سليمان پناه هستم. وقتی ...
چند شعر از:حسین سلیمان پناه - سالک با صدای : بیت...
04:12
 • 111

 • 2 سال پیش
04:12
نام داستان: دیگر نمیترسم اثر: آرزو اسلامی برگرفته از کتاب: بی مقصد با صدای : بیتا دباغی به همت: تانیش تهیه شده در گروه ادبی : یکشنبه های افسانه ای (داستان و شعر) من آرزو اسلامی هستم. م...
نام داستان: دیگر نمیترسم اثر: آرزو اسلامی برگر...
26:09
 • 92

 • 2 سال پیش
26:09
من امیر اقدم هستم متولد ۱۳۶۰ در تبریز. کارشناس ارشد مهندسی عمران هستم و علاقمند به ادبیات داستانی. اولین کتابم به نام هیاهوی سایه‌ها در سال ۹۸ . توسط نشر نظامی به چاپ رسید. و در سال ۱۴۰۰ بچاپ دوم ر...
من امیر اقدم هستم متولد ۱۳۶۰ در تبریز. کارشناس ارش...
29:25
 • 66

 • 2 سال پیش
29:25
شاعر : شهین هوشی راد با صدای : بیتا دباغی کاری از گروه : یکشنبه های افسانه ای (داستان و شعر) به همت: تانیش...
شاعر : شهین هوشی راد با صدای : بیتا دباغی کاری ا...
01:45
 • 42

 • 2 سال پیش
01:45
حسن محرمی پارام ، متولد ۱۳۵۲/۴/۲۵درتبریز . لیسانس ادبیات فارسی و کارمند بانک رفاه کارگران . گرایش ها و علایق :مسائل فلسفی ،سینما و ادبیات ،داستان و داستان نویسی ،نقد داستان آثار :مجموعه داستان کو...
حسن محرمی پارام ، متولد ۱۳۵۲/۴/۲۵درتبریز . لیسان...
28:31
 • 75

 • 2 سال پیش
28:31
نام داستان:اینک‌لر آدامی باش تاپار = سس: بیتا دباغی یازار: حسن ثمودی قلعه‌لر کیتاب: اؤزگه ﴿حیکایه توپلوسو﴾ نام داستان: گاوها انسانها را می فهمندند. با صدای : بیتا دباغی برگرفته از کتاب :...
نام داستان:اینک‌لر آدامی باش تاپار = سس: بیتا د...
15:52
 • 82

 • 2 سال پیش
15:52
shenoto-ads
shenoto-ads