روانشناسی زیما

فاطمه امیرآبادی
10
میانگین پخش
284
تعداد پخش
6
دنبال کننده

روانشناسی زیما

فاطمه امیرآبادی
10
میانگین پخش
284
تعداد پخش
6
دنبال کننده

نیمه گشده یک افسانس...

نیمه گشده یک افسانس

02:31
 • 7

 • 1 سال پیش
02:31
نزار وقتی که خیلی ناراحتی حس کنی تو قربانی ماجرایی...

نزار وقتی که خیلی ناراحتی حس کنی تو قرب...

02:20
 • 8

 • 1 سال پیش
02:20
من داد میزنم و اون سکوت میکنه ما حرررف نمیزنیم...

من داد میزنم و اون سکوت میکنه ما حرررف ...

02:10
 • 8

 • 1 سال پیش
02:10
کل کل و بحث تو رابطه جذابه؟ داستان عشقتون داستان جنگه؟...

کل کل و بحث تو رابطه جذابه؟ داستان عشقت...

01:50
 • 13

 • 1 سال پیش
01:50
 • 8

 • 1 سال پیش
زندگی نزیسته...

زندگی نزیسته

01:53
 • 8

 • 1 سال پیش
01:53
زن بودن معنیش ضعیفتر بودن نیست...

زن بودن معنیش ضعیفتر بودن نیست...

03:29
 • 10

 • 1 سال پیش
03:29
رضایت و موفقیت با هم فرق داره...

رضایت و موفقیت با هم فرق داره<...

02:14
 • 4

 • 1 سال پیش
02:14
 • 5

 • 1 سال پیش
خوشبختی چیه؟...

خوشبختی چیه؟

02:41
 • 5

 • 1 سال پیش
02:41
رابطه مثل یک رقص دو نفرس...

رابطه مثل یک رقص دو نفرس

01:12
 • 6

 • 1 سال پیش
01:12
خودزنی روانی میدونی یعنی چی...

خودزنی روانی میدونی یعنی چی

03:21
 • 13

 • 1 سال پیش
03:21
تو مجبور نیستی تایید همه رو داشته باشی...

تو مجبور نیستی تایید همه رو داشته باشی<...

03:48
 • 6

 • 1 سال پیش
03:48
تا زمانی که برای خودت کافی نیستی برای دیگران هم ,,, ارزش نداری...

تا زمانی که برای خودت کافی نیستی برای د...

04:22
 • 9

 • 1 سال پیش
04:22
بین مشتاق کسی بودن و محتاج کسی بودن تفاوت از زمین تا آسمونه...

بین مشتاق کسی بودن و محتاج کسی بودن تفا...

02:37
 • 7

 • 1 سال پیش
02:37
بلوغ رابطه یعنی آمادگی ورود به رابطه باشی...

بلوغ رابطه یعنی آمادگی ورود به رابطه باشی

03:47
 • 21

 • 1 سال پیش
03:47
با کسی که کودک درونش فعاله وارد رابطه شدی؟...

با کسی که کودک درونش فعاله وارد رابطه ش...

02:26
 • 16

 • 1 سال پیش
02:26
اون چیزی که به رابطه جلا میده احترام متقابله...

اون چیزی که به رابطه جلا میده احترام مت...

01:28
 • 13

 • 1 سال پیش
01:28
اعتماد به نفس مثل یک قرص جادویی نیست...

اعتماد به نفس مثل یک قرص جادویی نیست

01:36
 • 12

 • 1 سال پیش
01:36
آدمهای کلکسیونر...

آدمهای کلکسیونر

01:32
 • 7

 • 1 سال پیش
01:32
احساس ارزشمندی ما در گرو تصدیق دیگرانه؟...

احساس ارزشمندی ما در گرو تصدیق دیگرانه؟...

03:26
 • 5

 • 1 سال پیش
03:26
https://ravanshenasi-zima.ir...
https://ravanshenasi-zima.ir
01:55
 • 8

 • 1 سال پیش
01:55
https://ravanshenasi-zima.ir...
https://ravanshenasi-zima.ir
04:03
 • 7

 • 1 سال پیش
04:03
 • 10

 • 1 سال پیش
01:41
https://ravanshenasi-zima.ir...
https://ravanshenasi-zima.ir
01:37
 • 7

 • 1 سال پیش
01:37
https://ravanshenasi-zima.ir...
https://ravanshenasi-zima.ir
02:13
 • 8

 • 1 سال پیش
02:13
https://ravanshenasi-zima.ir...
https://ravanshenasi-zima.ir
02:41
 • 17

 • 1 سال پیش
02:41
https://ravanshenasi-zima.ir...
https://ravanshenasi-zima.ir
03:50
 • 13

 • 1 سال پیش
03:50
https://ravanshenasi-zima.ir...
https://ravanshenasi-zima.ir
04:32
 • 9

 • 1 سال پیش
04:32
https://ravanshenasi-zima.ir...
https://ravanshenasi-zima.ir
04:27
 • 8

 • 1 سال پیش
04:27
https://ravanshenasi-zima.ir...
https://ravanshenasi-zima.ir
01:40
 • 19

 • 1 سال پیش
01:40
shenoto-ads
shenoto-ads