مهارتهای ارتباطی

احمد احمدی
121
میانگین پخش
121
تعداد پخش
6
دنبال کننده

مهارتهای ارتباطی

احمد احمدی
121
میانگین پخش
121
تعداد پخش
6
دنبال کننده

در روابط صفر و یک نباشیم ضربالمثل قدیمی که میگه با یک کشمش گرمیش میشه با یه اوره سردیش با یک توجه میگیم طرف ته معرفته با یه ناراحتی میگیم مار تو استین پرورش دادیم. هر اتفاقی افتاد یک نمره کم کن مثل...
در روابط صفر و یک نباشیم ضربالمثل قدیمی که میگه ب...
00:00
  • 121

  • 3 سال پیش
00:00
shenoto-ads
shenoto-ads