جهان آرمانی

نیما شهسواری
  2
  میانگین پخش
  903
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه پوپولیسم - قسمت سوم نواندیشان دینی - با نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه پوپولیسم - قسمت سو...
  33:02
  • 0

  • 1 روز پیش
  33:02
  کتاب شعر صوتی طغیان - شعر تبعیدشدگان - اثر نیما شهسواری...
  کتاب شعر صوتی طغیان - شعر تبعیدشدگان - اثر نیما شه...
  02:01
  • 0

  • 3 روز پیش
  02:01
  کتاب صوتی تهمینه - بخش دوم - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی تهمینه - بخش دوم - اثر نیما شهسواری
  16:10
  • 0

  • 4 روز پیش
  16:10
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه پوپولیسم - قسمت دوم پیامبران - با نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه پوپولیسم - قسمت دو...
  32:09
  • 0

  • 1 هفته پیش
  32:09
  کتاب شعر صوتی قیام - شعر ظلم بر زنان - اثر نیما شهسواری...
  کتاب شعر صوتی قیام - شعر ظلم بر زنان - اثر نیما شه...
  02:39
  • 0

  • 1 هفته پیش
  02:39
  کتاب صوتی تهمینه - بخش اول - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی تهمینه - بخش اول - اثر نیما شهسواری
  06:25
  • 0

  • 1 هفته پیش
  06:25
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه پوپولیسم - قسمت اول قدرت طلبی - با نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه پوپولیسم - قسمت او...
  33:16
  • 0

  • 2 هفته پیش
  33:16
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش چهاردهم قسمت پایانی - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش چهاردهم قسمت پایانی - اثر...
  15:45
  • 0

  • 2 هفته پیش
  15:45
  کتاب شعر صوتی رزم‌نامه - شعر صاحب پروردگار - اثر نیما شهسواری...
  کتاب شعر صوتی رزم‌نامه - شعر صاحب پروردگار - اثر ن...
  02:47
  • 0

  • 2 هفته پیش
  02:47
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه همان - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه همان - اثر نیما شهسو...
  08:23
  • 0

  • 2 هفته پیش
  08:23
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلامی - قسمت دهم بخش پایانی رهایی پلی به سوی فردا...
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلا...
  33:24
  • 0

  • 3 هفته پیش
  33:24
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش سیزدهم - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش سیزدهم - اثر نیما شهسواری
  16:24
  • 0

  • 3 هفته پیش
  16:24
  کتاب شعر صوتی رزم‌نامه - شعر آزمون الهی - اثر نیما شهسواری...
  کتاب شعر صوتی رزم‌نامه - شعر آزمون الهی - اثر نیما...
  01:33
  • 0

  • 3 هفته پیش
  01:33
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه شهلای رعنا - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه شهلای رعنا - اثر نیم...
  09:40
  • 0

  • 3 هفته پیش
  09:40
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلامی - قسمت نهم امام زمان - با نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلا...
  32:40
  • 0

  • 4 هفته پیش
  32:40
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش دوازدهم - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش دوازدهم - اثر نیما شهسوار...
  07:37
  • 0

  • 1 ماه پیش
  07:37
  کتاب شعر صوتی رزم‌نامه - شعر آزادی و دیگر هیچ - اثر نیما شهسواری...
  کتاب شعر صوتی رزم‌نامه - شعر آزادی و دیگر هیچ - اث...
  01:29
  • 0

  • 1 ماه پیش
  01:29
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه سوختن پاکی - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه سوختن پاکی - اثر نیم...
  08:29
  • 0

  • 1 ماه پیش
  08:29
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلامی - قسمت هشتم سرکوب ترس و جهاد - با نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلا...
  31:30
  • 0

  • 1 ماه پیش
  31:30
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش یازدهم - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش یازدهم - اثر نیما شهسواری
  16:50
  • 0

  • 1 ماه پیش
  16:50
  کتاب شعر صوتی قیام - شعر پور خدا - اثر نیما شهسواری...
  کتاب شعر صوتی قیام - شعر پور خدا - اثر نیما شهسوار...
  01:15
  • 0

  • 1 ماه پیش
  01:15
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه سنگ‌زار - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه سنگ‌زار - اثر نیما ش...
  22:05
  • 0

  • 1 ماه پیش
  22:05
  پادکست به نام جان - قسمت شصت و دوم گذر از کنار درد - نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - قسمت شصت و دوم گذر از کنار درد...
  32:00
  • 0

  • 1 ماه پیش
  32:00
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلامی - قسمت هفتم ولایت فقیه - با نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلا...
  33:19
  • 0

  • 1 ماه پیش
  33:19
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش دهم - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش دهم - اثر نیما شهسواری
  09:24
  • 0

  • 1 ماه پیش
  09:24
  کتاب شعر صوتی قیام - شعر زن - اثر نیما شهسواری...
  کتاب شعر صوتی قیام - شعر زن - اثر نیما شهسواری
  01:45
  • 0

  • 1 ماه پیش
  01:45
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه سراپا - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه سراپا - اثر نیما شهس...
  08:03
  • 0

  • 1 ماه پیش
  08:03
  پادکست به نام جان - قسمت شصت و یکم بیدارگری - نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - قسمت شصت و یکم بیدارگری - نیما...
  32:28
  • 0

  • 1 ماه پیش
  32:28
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلامی - قسمت ششم ضدیت با غرب - با نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلا...
  33:43
  • 0

  • 1 ماه پیش
  33:43
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش نهم - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش نهم - اثر نیما شهسواری
  16:05
  • 0

  • 1 ماه پیش
  16:05
  کتاب شعر صوتی رزم‌نامه - شعر به خواندن - اثر نیما شهسواری...
  کتاب شعر صوتی رزم‌نامه - شعر به خواندن - اثر نیما ...
  01:34
  • 0

  • 1 ماه پیش
  01:34
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه زبان - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه زبان - اثر نیما شهسو...
  08:46
  • 0

  • 1 ماه پیش
  08:46
  پادکست به نام جان - قسمت شصت ستایش معترضان - نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - قسمت شصت ستایش معترضان - نیما ...
  32:46
  • 0

  • 1 ماه پیش
  32:46
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلامی - قسمت پنجم کمربند شیعی - با نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلا...
  33:21
  • 0

  • 1 ماه پیش
  33:21
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش هشتم - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش هشتم - اثر نیما شهسواری
  20:06
  • 0

  • 1 ماه پیش
  20:06
  کتاب شعر صوتی طغیان - شعر بیدار - اثر نیما شهسواری...
  کتاب شعر صوتی طغیان - شعر بیدار - اثر نیما شهسواری
  02:26
  • 0

  • 1 ماه پیش
  02:26
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه خون در برابر خون - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه خون در برابر خون - ا...
  07:52
  • 0

  • 1 ماه پیش
  07:52
  پادکست به نام جان - قسمت پنجاه و نهم قهرمان - نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - قسمت پنجاه و نهم قهرمان - نیما...
  33:45
  • 0

  • 2 ماه پیش
  33:45
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلامی - قسمت چهارم عزاداری حسینی - با نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلا...
  34:47
  • 0

  • 2 ماه پیش
  34:47
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش هفتم - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش هفتم - اثر نیما شهسواری
  12:44
  • 0

  • 2 ماه پیش
  12:44
  کتاب شعر صوتی قیام - شعر مهمل - اثر نیما شهسواری...
  کتاب شعر صوتی قیام - شعر مهمل - اثر نیما شهسواری
  02:03
  • 0

  • 2 ماه پیش
  02:03
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه پریسا - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه پریسا - اثر نیما شهس...
  08:34
  • 0

  • 2 ماه پیش
  08:34
  پادکست به نام جان - قسمت پنجاه و هشتم حق سخن - نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - قسمت پنجاه و هشتم حق سخن - نیم...
  32:43
  • 0

  • 2 ماه پیش
  32:43
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلامی - قسمت سوم قوانین - با نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلا...
  34:18
  • 0

  • 2 ماه پیش
  34:18
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش ششم - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش ششم - اثر نیما شهسواری
  14:04
  • 0

  • 2 ماه پیش
  14:04
  کتاب شعر صوتی رزم‌نامه - شعر یه کودک - اثر نیما شهسواری...
  کتاب شعر صوتی رزم‌نامه - شعر یه کودک - اثر نیما شه...
  01:19
  • 0

  • 2 ماه پیش
  01:19
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه پابرجا - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی رسوخ - داستان کوتاه پابرجا - اثر نیما شه...
  09:42
  • 0

  • 2 ماه پیش
  09:42
  پادکست به نام جان - قسمت پنجاه و هفتم حق اعتراض - نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - قسمت پنجاه و هفتم حق اعتراض - ...
  34:02
  • 0

  • 2 ماه پیش
  34:02
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلامی - قسمت دوم اسلام شیعی - با نیما شهسواری...
  پادکست به نام جان - ویژه برنامه هژمونی جمهوری اسلا...
  34:35
  • 0

  • 2 ماه پیش
  34:35
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش پنجم - اثر نیما شهسواری...
  کتاب صوتی سرگردانی - بخش پنجم - اثر نیما شهسواری
  08:17
  • 0

  • 2 ماه پیش
  08:17
  shenoto-ads
  shenoto-ads