• 2 سال پیش

  • 44

  • 30:11
کاربرد ریاضیات در اقتصاد - کاربرد ریاضیات در اقتصاد- جلسه سوم- بخش سوم

کاربرد ریاضیات در اقتصاد - کاربرد ریاضیات در اقتصاد- جلسه سوم- بخش سوم

دکتر مسعود درخشان
1
کاربرد ریاضیات در اقتصاد - کاربرد ریاضیات در اقتصاد- جلسه سوم- بخش سوم
  • 30:11

  • 44

  • 2 سال پیش

کاربرد ریاضیات در اقتصاد - کاربرد ریاضیات در اقتصاد- جلسه سوم- بخش سوم

دکتر مسعود درخشان
1

توضیحات
صوت‌های تدریس کاربرد ریاضیات در اقتصاد توسط استاد درخشان

با صدای
دکتر مسعود درخشان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads