• 6 سال پیش

  • 117

  • 53:29

سلسله مباحث استاد شجاعی، کوتاه شنیده ها،‌ مجموعه تفکر 95 - تفکر ۹

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
4
4
0

سلسله مباحث استاد شجاعی، کوتاه شنیده ها،‌ مجموعه تفکر 95 - تفکر ۹

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
  • 53:29

  • 117

  • 6 سال پیش

توضیحات
مهمترین مسئله زندگی ما که رابطه مستقیم با خلقت ما دارد، فکر و معرفت است. خداوند تبارک و تعالی ما را دعوت ویژه کرد و ذهن و فکر ما را به این مهمترین مسئله مشغول کرد. چه بگوییم جز اینکه اعتراف کنیم که خدایا ما قاصر هستیم از اینکه شکر کوچکترین نعمت تو را به جا بیاوریم. آنچه در این مباحث خواهید خواند سلسله مباحث توحیدی است که شامل آشنائی بااسما و صفات الهی و دستیابی به معرفت الهی است

shenoto-ads
shenoto-ads