• 6 سال پیش

  • 149

  • 33:54

پادکست ویژه Masters of Scale : گفتگوهای ریدهافمن با بزرگان سیلیکون ولی

یاور مشیرفر
30
30
0

پادکست ویژه Masters of Scale : گفتگوهای ریدهافمن با بزرگان سیلیکون ولی

یاور مشیرفر
  • 33:54

  • 149

  • 6 سال پیش

توضیحات
اپیزود اول گفتگوی ریدهافمن (بنیانگذار Linkedin) با برایان چسکی (مدیرعامل Airbnb) در مورد تجربه کاربری و بزرگ کردن مقیاس متن و اصل پادکست در آدرس زیر قابل دسترسی است: https://mastersofscale.com/

با صدای
یاور مشیرفر

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads