• 1 سال پیش

  • 330

  • 43:08

راز خواجگان و تاثیر آنان بر روند تاریخ جهان

پادکست رادیو رستاخیز
10
10
7

راز خواجگان و تاثیر آنان بر روند تاریخ جهان

پادکست رادیو رستاخیز
  • 43:08

  • 330

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این بخش که شامل دواپیزود می باشد، به خواستگاه مردان عقیم شده تحت عنوان خواجه و تاثیری که آنان بر تاریخ جهان داشته اند می پردازیم. قسمت اول این اپیزود بیشتر به تاریخ جهانی این مردان و قسمت دوم آن بطور کامل تاثیر حضور و جایگاه خواجگان در طبقات اجتماعی و دولتی ایران از دوران هخامنشیان تا آغاز حکومت پهلوی می پردازیم.

با صدای
شاهرخ مهتابی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads