• 1 سال پیش

  • 103

  • 25:53

اپیزود نهم (آداب و معاشرت در محل کار)

جاب کست
5
5
0

اپیزود نهم (آداب و معاشرت در محل کار)

جاب کست
  • 25:53

  • 103

  • 1 سال پیش

توضیحات
همان گونه که مهارت فنی و تجربه در شغل حائز اهمیت است، مهارت ارتباطی هم نقش مهمی در موفقیت شغلی دارد. مهارت ارتباطی موثر در محیط کار یکی از عوامل موفقیت شغلی است. موفقیت شغلی می تواند هم برای سازمان و هم برای فرد باشد. در صورت وجود ارتباط پایدار و شفاف، نحوه عملکرد تیم بهتر خواهد شد. توانایی شما در برقراری ارتباط خوب و موثر بر موفقیت خود شما، موفقیت تیم و در نهایت موفقیت شرکت بسیار تاثیرگذار است. در واقع می توان گفت ارتباط خوب و موثر، یک عامل بنیادی در محیط کار است.همان گونه که مهارت فنی و تجربه در شغل حائز اهمیت است، مهارت ارتباطی هم نقش مهمی در موفقیت شغلی دارد. مهارت ارتباطی موثر در محیط کار یکی از عوامل موفقیت شغلی است. موفقیت شغلی می تواند هم برای سازمان و هم برای فرد باشد. در صورت وجود ارتباط پایدار و شفاف، نحوه عملکرد تیم بهتر خواهد شد. توانایی شما در برقراری ارتباط خوب و موثر بر موفقیت خود شما، موفقیت تیم و در نهایت موفقیت شرکت بسیار تاثیرگذار است. در واقع می توان گفت ارتباط خوب و موثر، یک عامل بنیادی در محیط کار است

با صدای
ساناز نجد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads