• 2 سال پیش

  • 129

  • 27:34

قسمت بیست و دوم: عشقـــبازی در بهــــشت

رادیو دچارانه
1
توضیحات
با چنان عشقی زندگی کن که حتی اگر بنا به تصادف به جهنم افتادی، خودِ شیطان تو را به بهشت باز گرداند تقدیم به تمام مردم ایران که این دنیا یک بهشت واقعی به آنها بدهکار است دوستتان داریم دُچارها حامی مالی این اپیزود: رادیو ریشه

shenoto-ads
shenoto-ads