• 2 سال پیش

  • 86

  • 27:25

قسمت بیست و یکم: قـدم زدن زیر بــاران

رادیو دچارانه
6
6
2

قسمت بیست و یکم: قـدم زدن زیر بــاران

رادیو دچارانه
  • 27:25

  • 86

  • 2 سال پیش

توضیحات
تقدیم به عاشقان باران! بی‌چتران، کلاه به سرها، در گِل ماندگان به تقلا و خیس شوندگان به قدم زدن در شبِ بارانی دوستتان داریم دُچارها! امضا: دریاسالار

shenoto-ads
shenoto-ads