• 6 سال پیش

  • 33

  • 07:13
  • 07:13

  • 33

  • 6 سال پیش

توضیحات
یکی از روش های درمان ناباروری میکرواینجکشن (ICSI) است .دکتر سمیه کاظم نژاد عضو تیم تخصصی مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا در این باره می گوید

shenoto-ads
shenoto-ads