• 1 سال پیش

  • 33

  • 07:39
8th Case: Intracranial Bleed

8th Case: Intracranial Bleed

Daily cardiology
0
8th Case: Intracranial Bleed
0
0

8th Case: Intracranial Bleed

Daily cardiology
  • 07:39

  • 33

  • 1 سال پیش

توضیحات
OAC Choice in High Thrombotic Risk Patients after ICH

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads