• 1 سال پیش

  • 38

  • 09:00
5th Case: Stable ASCVD

5th Case: Stable ASCVD

Daily cardiology
0
5th Case: Stable ASCVD
0
0

5th Case: Stable ASCVD

Daily cardiology
  • 09:00

  • 38

  • 1 سال پیش

توضیحات
Low dose Rivaroxaban in SIHD, COMPASS trial

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads